Početna
Registruj se

Politika privatnosti

1. Opšte odredbe

Zakazivanje Online d.o.o. Novi Sad posebno vodi računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti i obavezuje se da će čuvati privatnost svih svojih korisnika, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ('Sl. glasnik RS', br. 87/2018) i najvišim etičkim i moralnim standardima. U nastavku su prikazani detalji o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Zakazivanje Online d.o.o. Novi Sad, koja se nalazi u položaju Rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u daljem tekstu: „Zakazivanje Online d.o.o.“ ili „mi“).

• Krajnji korisnici, koji pristupaju Softveru na adresi: https://zakazivanje.online. Krajnji korisnici mogu da pristupe svim funkcionalnostima Softvera nakon popunjavanja registracione forme izložene u delu Softvera “Registrujte korisnički nalog”, prihvatanja ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti i verifikacije unetih podataka (email adrese). Krajnji korisnici koji ne žele da registruju nalog na Softveru mogu da pristupaju Softveru uz ograničenje raspoloživih funkcionalnosti.

• Poslovni korisnici, koji pristupaju admin delu Softvera na adresi: https://admin.zakazivanje.online. Poslovni korisnici kreiraju nalog koristeći registracionu formu “Registrujte poslovni nalog” izloženu na Softveru i stiču mogućnost pristupa “Moj Admin” delu Softvera nakon validacije dostavljenih podataka, prihvatanja ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i potpisivanja Ugovora o ustupanju prava korišćenja Softvera, odnosno uplate naknade za korišćenje Softvera (ukoliko se primenjuje).

Zakazivanje Online d.o.o. prikuplja samo neophodne podatke za korišćenje Softvera u skladu sa Zakonom, najvišim etičkim i moralnim standardima, dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi prikupljeni podaci će biti dostupni zaposlenima u Zakazivanje Online d.o.o. i neće biti ustupljeni trećim stranama bez Vašeg odobrenja, osim ako je to potrebno učiniti u skladu sa zakonom ili u sudskom procesu. Takođe, Vaši podaci mogu biti korišćeni i prosleđeni trećim licima u slučajevima zaštite bezbednosti naših podataka i zaštiti funkcionisanja naših programa, servisa i tehničkih sistema, a sve u skladu sa Zakonom.

Zakazivanje Online d.o.o. Vas može kontaktirati u određenim slučajevima u ime spoljnih poslovnih partnera na osnovu ponude koja bi mogla biti u Vašem interesu i koja može da ima karakter marketinške kampanje. Ostavljamo mogućnost Korisnicima da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje koje ćemo sprovoditi. Opoziv, odnosno brisanje sa mailing liste, ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i svi zaposleni u Zakazivanje Online d.o.o. su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka.

Iako informacije dajete dobrovoljno uz svoju saglasnost, u svakom trenutku možete zahtevati njihovo brisanje i prestanak bilo kakvog vida komunikacije između Vas i Zakazivanje Online d.o.o. Po prijemu Vašeg pismenog zahteva o brisanju Vašeg korisničkog naloga, obrisaćemo sve podatke koje posedujemo o Vama.

2. Informacije koje dobijamo od Vas

Zakazivanje Online d.o.o. prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika. Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, na sledeći način i za sledeće potrebe:

Registracija

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada se registrujete, odnosno kada popunite registracionu formu izloženu u delu Softvera “Registrujte korisnički nalog” i/ili prilikom rezervisanja željenog termina, što predstavlja formu sa istim informacijama kao i “Registrujte korisnički nalog”.

Možete koristiti Softver bez otkrivanja Vašeg identiteta, ali uz ograničenja po pitanju raspoloživih funkcionalnosti Softvera.

Na pojedinim delovima Softvera je neophodno da ostavite Vaše lične informacije kako bi mogli da pristupite svim funkcionalnostima Softvera. Svoje podatke ćete ostaviti u delu Softvera “Registrujte korisnički nalog” i/ili prilikom rezervisanja željenog termina što predstavlja formu sa istim informacijama kao i “Registrujte korisnički nalog”. Podaci koje je neophodno da unesete prilikom registracije korisničkog naloga (obavezni podaci) su: ime i prezime, datum i godina rođenja, email adresa, lozinka i broj telefona.

Zakazivanje Online d.o.o. nikada neće od Vas tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne za pružanje usluge koju ste tražili. U tom smislu, ni u jednom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije.

Prilikom korišćenja Softvera razmenjuju se različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za nesmetano funkcionisanje Softvera, optimizaciju Softvera ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja. Prilikom korišćenja Softvera, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server našeg Softvera: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzete datoteke, referrer URL i ako je potrebno pretraživač koji koristite i operativni sistem računara koji. Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz navede svrhe obrade podataka, imajući u vidu da je to tehnički uslov za funkcionisanje Softvera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe: obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze i efikasnog korišćenja Softvera i procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Newsletter

U slučaju prijave za prijem newsletter obaveštenja prikupljamo Vašu email adresu. Vašu saglasnost za prijem newsletter obaveštenja možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo ovu vrstu obaveštenja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

3. Svrha prikupljanja Vaših ličnih podataka

Prikupljaćemo Vaše podatke kako bi Vam omogućili povezivanje sa željenim pružaocem usluga – “Poslovnim korisnikom”, kako bi mogli da izvršite rezervaciju željenog termina, kako bi imali uvid u termine koje ste rezervisali i termine koje ste realizovali. Takođe, Vaše podatke možemo da koristimo u cilju sprečavanja zloupotrebe u korišćenju Softvera, a posebno sa ciljem sprečavanja namernog rezervisanja slobodnih termina u cilju onemogućavanja normalnog rada pružaoca usluga – “Poslovnih korisnika”. Pored navedenog, prikupljaćemo Vaše podatke sa ciljem sprovođenja anketa o zadovoljstvu Softverom, kao i izrade statističkih podataka za interne potrebe i statističkih izveštaja za pružaoce usluga – “Poslovne korisnike”, bez otkrivanja bilo kog ličnog podatka pojedinca.

4. Otkrivanje informacija

Prikupljeni podaci se čuvaju uz uvažavanje najviših industrijskih standarda i mera za zaštitu podataka i mogu im pristupiti zaposleni u Zakazivanje Online d.o.o. državni organi i lica koja će biti angažovana na obradi podataka u naše ime, a u svrhu pružanja tražene usluge i/ili druge svrhe za koje ste dali odobrenje. Nećemo ni na koji način učiniti dostupnim Vaše podatke, osim ukoliko nam to zakon ne nalaže.

5. Prosleđivanje podataka trećim stranama

Softver koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (u daljem tekstu: “Google”).

Google Analytics koristi cookies, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, a koji omogućavaju Softveru lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju Softvera (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće prenete i sačuvane kod Google-a, na serverima koji su u vlasništvu / koje koristi Google. Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe Softvera, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na Softveru, a za račun Zakazivanje Online d.o.o. kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na Softveru i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite Softver sa svim funkcionalnostima kako je dodatno opisano u delu “Politika kolačića (cookies)”.

Korišćenjem Softvera, pristajete na obradu svojih podataka preko Google-a, a na opisani način i u gorepomenute svrhe. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

6. Trajanje čuvanja podataka

Zakazivanje Online d.o.o. će čuvati Vaše podatke koliko je neophodno za ispunjenje navedene svrhe, a u skladu sa zakonskim propisima. Nakon kreiranja / registracije korisničkog naloga podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog naloga odnosno povlačenja date saglasnosti. Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

7. Podaci o maloletnim licima

Zakazivanje Online d.o.o. ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece mlađe od 16 godina. U cilju prevencije upotrebe Softvera od strane lica mlađih od 16 godina, Zakazivanje Online d.o.o. prilikom regitracije korisničkog naloga kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o mesecu i godini rođenja. Lica koja su mlađa od 16 godina, ne mogu da kreiraju korisničke naloge na Softveru. Roditeljima i/ili starateljima se preporučuje da pravilno i sa pažnjom nadziru maloletnike dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

8. Prava korisnika

Prilikom obrade ličnih podataka, Zakazivanje Online d.o.o. preduzima mere kojima obezbeđuje tačnost i relevantnost obrađenih podataka, a u skladu i sa potrebama zbog kojih ih koristimo.

Korisnici Softvera imaju sledeća prava:

• Pravo pristupa – pravo pristupa podacima i informacijama o načinu njihove obrade i korišćenja,

• Pravo na ispravak – pravo zahteva za izmenu podataka o ličnosti,

• Pravo na brisanje – pravo zahteva za brisanje podataka o ličnosti,

• Pravo na ograničenje obrade – pravo na zahtev ograničenja obrade podataka o ličnosti,

• Pravo prenosa podataka – pravo prenosa podataka o ličnosti kada su ti podaci predmet automatizovane obrade, na osnovu saglasnosti ili ugovora,

• Pravo prigovora – pravo povlačenja pristanka, kao i prigovora na obradu podataka o ličnosti,

• Pravo žalbe odgovornom nadzornom organu vlasti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Ukoliko korisnik želi da sazna kako Zakazivanje Online d.o.o. koristi njegove lične podatke, promeni ih ili se protivi njihovoj upotrebi, potrebno je da kontaktira Zakazivanje Online d.o.o. pismenim putem na adresu Bulevar Vojvode Stepe 11, Novi Sad, ili putem maila na office@zakazivanje.online. U tom slučaju korisnik mora da navede lične podatke koje bi želeo da Zakazivanje Online d.o.o. ispravi, ažurira ili izbriše. Pri tom je neophodno da se korisnik identifikuje overenom kopijom ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša).

9. Sigurnost

Zakazivanje Online d.o.o. sprovodi sve tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedila sigurnost obrade ličnih podataka i njihova poverljivost. Zbog toga Zakazivanje Online d.o.o. preduzima sve potrebne mere predostrožnosti, s obzirom na prirodu podataka i rizike koje predstavlja obrada, kako bi se očuvala sigurnost podataka i posebno, kako bi se sprečilo da se podaci izmene, oštete ili da neovlašćene treće strane imaju pristup podacima (fizička zaštita prostorija, provera autentifikacije ličnim i sigurnosnim pristupom putem poverljivih identifikatora i lozinki, evidentiranje veza, šifrovanje određenih podataka itd.).

10. Izmene politike privatnosti

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa i/ili politika u Zakazivanje Online d.o.o. promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti). Preporučujemo svi korisnicima da redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti dostupne putem Softvera Zakazivanje.online.